مجتمع آموزشی مبتکران نواندیش
(پسرانه- غیردولتی)
پردیس